Legal disclaimer

Deze website is eigendom van Uitvaartunie Vlaanderen
Adres maatschappelijk zetel: Goordijk 9, 2230 Herselt
Ondernemingsnummer: BTW BE 07 0689 0525 6466
Contactgegevens: zie contactpagina

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is voor eigen risico. Uitvaartunie Vlaanderen spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of niet-actueel of onjuist is. Uitvaartunie Vlaanderen kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, wordt u verzocht de Uitvaartunie Vlaanderen hiervan te verwittigen via e-mail (bestuur@uitvaartunievlaanderen.be).

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de Uitvaartunie Vlaanderen niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.  Uitvaartunie Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar deze website, dient u daarvoor over de toestemming van de Uitvaartunie Vlaanderen te beschikken. Voor weergave of reproductie van deze website of onderdelen daarvan gelden deze algemene voorwaarden.

Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Uitvaartunie Vlaanderen hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

Uitvaartunie Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.  De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.